هومینګ مرغان

د یوې هومنګمارۍ په اړه خوب د بې تصمیمۍ یا ~ فوګای ~ نښه ده . تاسو ممکن د وروستۍ پرېکړې لپاره ستونزه ولرئ ، یا د انتخاب کولو لپاره په کار کې وي. دا هم کولای شی یوه نښه وی چې تاسو د انتخاب لپاره ډیری انتخابونه لرئ، یا غواړئ چې یو شمیر بدیلونه وټاکئ. مثال : یو ځوان هلک د هغه په مخ کې د یو هومنګ مرغ په الوتکه کې خوب لیدل. په حقیقی ژوند کې هغه ته معلومه شوه چې هغه عینکې ته اړتیا لری. د هومنګ مرغ د خپلو منازي احساساتو په اړه چې چېرته او یا نه، هغه غوښتل چې د عینکې په سر کړی. ۲ مثال : یو ځوان په خپله خونه کې د هومنګمرغ د الوتو خوب لیدل. په حقیقی ژوند کې دوی نه شو کولای پریکړه وکړو چې آیا هغه چا ته چې د دوی لپاره احساسات وو او که نه وو وي ویل. ۳ مثال : یوې بوډا ښځې د خپل مرګ نه لږ وړاندې د یوې هومنګمرغې خوب واوراوه. په حقیقی ژوند کې هغې دا خبره وه چې د کورنۍ د خوشحالولو لپاره د تعمید غسل نه اخیستل کېږي او که نه.