د کتابدار

د کتابدار په توګه، د هغه د حکمت او هوښ په اړه وي. په خوب کې د کتابدار سره خبرې کول د نوي اړیکو په مانا ده، چې تاسو ته به د پوهې په برخه کې ډېر څه درکړل شي. په خوب کې د لیدو لپاره، کتابدار کار کوی، د هغه پرمختګ په تخلیق کې سمبول وي. په عمومی ډول، کتابدار په خوب کې د هغه د فکر لاره ښیی او د یو پوه او مدد فکر استازیتوب کوی.