برېتونه

په یوه سپه خوب کې د هغه څه په اړه چې تاسې څه وایئ ، یا د هغې د عواقبو په اړه څه نه وایي، سمبول وي. اکثره وخت منفی خبرې د نورو خلکو په اړه یا ورته وي. د دروغو مثالونه، د نورو شا ته خبرې کول یا په بې غږه توګه د مړی په اړه خبرې کول کله چې تاسو څوک په ویر کې یاست.