اکینا د پوستکی یوه ناروغی ده

لطفاً در خوب به این امر می دید که در خوب به این امر می رسه .