ویښ شو

ددې خوب د ښه پوهېدو لپاره د بېدارۍ تعبیرونه هم وولي.