د ونی د بند

خوب با تیوزر نماد یک نیاز است که یک وضعیت را به زغمید یا یک چیز هم یک جا می مونه است . تاسو ښایی د کنټرول له لاسه ورکولو په اړه اندېښنه وي.