جادوګری

د جادوګرۍ په اړه خوب منفی یا دوکه ورکې لاس وهنه سمبول ونه بولی. تاسې او یا هم څوک چې د یو بل د شهرت د له منځه وړلو هڅه کوي. تاسو هم کېدای شي د داسې چا سره مخ شئ چې غواړی ټول خلک له تاسو څخه کرکه وکړی او یا هم ستاسو پر وړاندې کار وکړي. اوازې او دروغ. تاسو کېدی شي احساس وکړئ چې یو څوک په موخه توګه ستاسو شا ته دی او یا تل هڅه کوي چې تاسو خراب کړی. په بل ډول، کېدی شي احساس وکړۍ چې د شرېح احساس مو ښکنځلي ده او بد بختي نه شي کولای چې په دې اړه د پام په توګه وي. د جادوګرۍ د عمل کولو خوب ښایی د خپل ځان هغه هڅه چې د هغوی په اړه درواغ ووایي او یا خلک د هغوی په وړاندې وګرځي، د سزا وړ وي. داسې احساس وشي چې هېڅکله هم مثبت نه شي.