بادا

که د بودا خوب وي نو د شخصیت په هويله، پوهه او نورو اروايي اړخو کې وښايئ. شاید بالاخره بتواني د يوه لوړ رُخِصِه ِ ِِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ