د بسټیتر

هغه خوب چې تاسې پکې د بټی وو جامې اغوندې د خوندیتوب او ساتنې نښه ده. د خوب د لا زیات تعبیر لپاره لطفاً د بري مانا هم وګورئ.