د بېترۍ کیبلونه

وګورئ چې د بتر کیبل ونه څه معنی لری