لیونی سپی

د راروان سپی په اړه خوب کولای شي د شفاهي بریدونو یا د بحث استازیتوب وکړي. دا هم د بل چا په وړاندې د خپل زړه وړونکی احساس استازیتوب او یا هم بدعمله.