د امریكا د متحده ایالاتو د بیټۍ بکس

په خوب کې د امریکا د بکس په اړه تعبیر شوی چې په ژوند کې مو منع شوی دی. شاید ، از تشییص به کار می پرسید .