تیاره خونه

که په خوب کې په یوه تیاره خونه کې وي ، نو داسې خوب د ژوند د ناخبرۍ او انتظار مرحله راښیی. ښایی تاسې هلته ناست یاست او په تمه یاست چې څه ډول به پر تاسو پیښ شی ، ځکه چې تاسې په دې ډاډه نه یاست چې په یو حالت کې څه ډول عمل کوئ.