د کُمبِس ، پټی

خوب که در یک مدم استید راه یا جهت نیاز شما را نشان می داند تا فکر شما را در باره ی ځان ، معلومات در باره ی ژوند بیرونی و به مخاطره ذهنی باندازد .