کاربرتور

کاربرتور په خوب کې د خپل بدن او فکر د انډول لپاره یو څه یادونه کوي.