په درد کې

په درد کې د ويد ويخوب د ژوند په يو څو برخو کې يوه وېبکي ستونزه یا هم دوامي ناخوښی په نښه کوو.