د کورنکی

په خوب کې د کوروالی نښه د حکمت ، د پوهې او وړتیا د ټولو هغو شیانو سره چې ژوند تاسو ته وړاندې کوی. که غواړئ د خپل خوب په اړه ډېر تفصیلي معلومات ترلاسه کړئ نو د لوين مانا هم وګورئ.