د سپما په وخت کې د ونو رڼا

د ورځې د بدلیدو یا موندلو لپاره د انترنشا یا د لیدو لپاره، کله چې تاسو خوب وي ، د ماتی خوړلیو هیلو او د یوې تیارې ، د ملیانو د نظر یې د خپلو هیلو او هیلو لپاره د یوې نښې په توګه ولاړ وي.