د ورایټی ورا

که په خوب کې کښت کوئ نو داسې خوب داسې وي چې تاسې خپل ذهن خالی کوئ. که تاسو د نورو خلکو په اړه لا زیات وړوي، نو د يې غوره او روحانی شخص به شي.