المان

خوب در باره ی المان نماد یک ذهنیت است که با احساسات دیګر مردم بی خیال ، یخ و یا بی خیال است . دا هم د يوه داسې تدبر استازیتوب کېدي شي چې ډېر منطقی وي. مثال : یک آدم در دید از دید آلمانی خوش و خندان را دید . په حقیقی ژوند کې هغه په دې باور وچې ځان وژنه د هغه د احساساتو پر بنسټ د هغه د احساس پر بنسټ د هغه د کورنۍ د احساس په نظر کې نه نیوو سره به راتلونکې څومره بده وي. آلمان در این تصمیم طبیعت ناحساسی را منعکس کرد .