ډومنو

د ډومینو زينه ستاسو هڅه په یو عمل سره د ستونزې نمبر له لاس ته راووته. دا هم د يوې ستونزې استازیتوب کيدی شي چې هر څه چې وي شرموي که تاسې پام نه وي. په بل ډول، ډومینوز ښایی دا ووي چې ستاسو کړنې کولی شي د تاسو شاوخوا خلکو باندې ستر اغېز وشي. د ډومینو په څېر د ~ رالویدو ~ په نوم د ~ په نوم د ~ په نوم د ~ په نوم د ~ د ~ په نوم د