په قانون کې

د خپل قانون د لیدو لپاره ، کله چې تاسو خوب وي ، د خپل خوب د تشوياوي نښه ده. دا نښه د کار يوه اړیکې په نښه کوی چې کولی شي ډېر مختلف تاوونه ولري. خوب هم د يو داسې لويي شي چې د اصولو په پام کې وي او لوبې کوي.