خلاصون

د خلاصون خوب، وړاندیز کوي چې تاسو هڅه کوي د خوب پیغام او تصویرونه کم کړئ. شما می توان یک خوب ناشرانۀ را در نظر بګشدید و شعور شما در جستجوی کم تر از این تاثیر است . باید یک دم بشی . قضاوت و تصمیم خود را با احتیاط ارزیابی می کؤید .