اکواډور

د ایدور خوب لیدل، د روحانی پراختیا او د هغه د ایګو لټون بیا په ډاګه کوی. په بل ډول، دا په دې مانا ده چې دوی د خپل ځان پټ اړخ په دې کې راويچې نور هم ښه شي. آیا به این کار می کوشتاید ؟