بادام

که د بادامو خوب وي ، نو د شتمن او باثباته ژوند په مانا دي، وروسته له هغو ناهیلۍ چې په کړاو کې راوي. دا به هغه وخت وي چې تاسې به ارامه وي او ټول منفی احساسات به خوشې شي. ښایی د رخصتۍ په اړه فکر وشي او د رخصتۍ په شان احساس وشي. کله چې تاسو په خوب کې ځان وپیژنئ چې تازه بادام وخورئ نو ښه او شتمن مالی حالت غوره او ښه دی. که چیرې د ونو په ونو کې د بادامو د ودې خوب ووینئ نو د رحم، بخت او روغ ژوند سمبول وي. په یاد ولرئ چې بادام هم د خوشحاله واده استازیتوب کوی.