کلونه

په خوب کې کلونه پیچلې کيږي او عموما د شمیري سیسټم څخه کار اخستل کيږي چې د شمیر لپاره د موضوع په برخه کې بحث شوي دي. ټول کال د یو ذهني حالت لپاره یو سمبول جوړشي. د مثال په توګه ، د ۱۸۰۰ کال په کلونو کې د خوب د شمیرنې د سیستم څخه ګټه واخلی ترڅو د آزادۍ لوړه درجه منعکس کړی ( ۱۸ = د انتخاب ازادی او ۰۰ د قدرت سمبول). که په خوب کې یو سړی درته ووایې چې د سمبولیزم نه د ۲۰۱۲ کال دی ، په رښتیا سره چې تاسو د هغه جنګ سره مخ یاست چې مخامخ کیدل یې ګران یا ناممکن دی ( ۲۰ د زور وجنګ دی او ۱۲ د جګړې سره مخامخ کیدل دی ) د ۱۹۹۹ کال نورې بیلګې دی چې ستاسو په ژوند کې د یو ستر پای پیل په معنی دی ۱۹ + ۹۹ . یا به د ۱۶۰۰ کال دا ووي چې تاسې د داسې وخت سره مخ یاستچې تاسې د نګتیویزم ( ۱۶+۰۰ ) پروسس کوي او د ژوند له داسې حالاتو سره مخ یاستچې د ( ۱۶ = مقابلې له نګتیویزم او ۰۰ = قدرت سره ) کله چې یو کال په خوب کې اورئ یا یې وینئ نو ولیکئ او د بې شمیره سیستم څخه استفاده وکړئ ترڅو هغه رمزی کړئ. په خوب کې کلونه هم د هغه څه لپاره سمبول ونه شي چې تاسو یې په اړه فکر کوئ چې په سمبوليکه توګه د هغه څه سره تړاو وي چې په اوس وخت کې ستاسو په ژوند کې رامنځته کيږي.