دن ، لِر ، برو ، غار

هغه خوب چې په کې پټ ياست، په بریالیتوب ، پرمختګ او زیار سره بې خيال شوي.