د بكس ماشین

د یو داسې ماشین په اړه خوب لیدل دا څرګندوی چې تاسو د خپل ناشعور څخه پیغام اخلي. دا پیغام به د اصلی معاملې په توګه ثابت شي.