د شاتو د مچیو د مچیو د مچی

د شاتو د مچیو د یو ساتونکی خوب تاسو یا د شخصیت ځینې اړخونه تاسو ته ښه او په احتیاط سره نښه کوی. توجه شما مثبت است ، اما می خواهم در برابر وضعیتی مقاومت بشوید که بالقوه خطرناک است .