موسی

د یو کار ، پروژې ، پلان، یا پلان یا اړیکې په اړه د یو ډېر ورو تاود وي، لاره یا لوری د موسی وده پیدا کول یا لیدل. باید بیشتر صبر کنی .