ولاړ دی

که تاسو په خوب کې وي چې په ولاړو کې ناست وي، چې د چوکیو د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې د کچې په اړه په ځانګړې توګه یا نورو پېښو کې کارول کېږي، نو د هنداره اغېز ستاسو په کار کې ښیی. د دې خوب بله مانا هم هغه پخوانی وختونه چې تا درلودلاو ما ته ښې خاطرې ساتلې او یا هم په حقیقت کې تاسې په اصل کې بلويرونه ډېر کله ليدي، نو تاسې هغه خوب ووینئ.