بچی

د خپل بچی د لیدو لپاره د خوب مبهم سمبول دی. خوب لیدل د خوښیو او خوشحالیو د وخت سمبول کیدی شي.