برېت

که تاسو خپل ځان ووینئ چې تاسو د هغه تېری څخه چې استازیتوب کوی ، تاسو باید پام وکړئ که تاسو د یو ډېر ارزښتناک څیز په توګه د یو ارزښت په توګه د پانګې په راټولو کې د پانګې اچار واخي. کله چې د نورو د بريښنې خوب وي ، په دې مانا چې ستاسې همکاران او یا همدي ستاسې کار او ژوند ډېر اسان کړي.