د خوګ د غوښو د غوښو د غوښ

د خوک د خوګ د خوګ د خوګ د خوګ د خوګ د خوځنده خوب په اړه خوب د یو ډېر خودغرضه یا کغروره حالت لپاره مثبت پای ته وده ورکولي. د ځان یا نورو په اړه دا ووي چې نور خلک د اوږدې مودې له ترسره کولو وروسته تفریح وکړي. د نورو د ګډون یا بیرته راګرځیدلو یوه ورځ د خوګ د خوګ د خوګ د خوګ د خوګ د خوګ د بريدو استازیتوب هم کیدی شي د یو کبر دښمن د ماتې وروسته. د ترنیکی چلند یا د ځورولو په اړه د يو بل سره خبرې شوې. مثال : یو سړی د خوګ د خوګ د کُرش خوب لیدل. په حقیقی ژوند کې هغه په دې فکر کې وو چې خپل زوی د خپل ژوند له بشپړ کنټرولوروسته کور ته ووځې.