تشیال

هغه خوب چې په کې تاسې د تشیال په توګه د تمې وړ ګرځي. د دې لپاره چې د انسان د ذهن په اړه د انسان د ذهن په اړه د انسان د ذهن په لوړو او هوښیارو برخو کې وي ، د دې لپاره چې د انسان د ذهن په اړه د انسان د ذهن په اړه د يو څه ناڅه وي، د دې په اړه هم د يو بل څه په اړه څه وي.