لویه لاره

د یو سړک د لیدو لپاره، کله چې تاسو په خوب کې وي ، د خپل ژوند سمبولیک مفهوم وي. په خوب کې لویه لار ستا د لور او د ژوند د لارې په اړه ستا د احساس او د ژوند د لارې په اړه ښه معلومات وړاندې کوم. د هغه ويلار حالت په پام کې ونیاست چې د ژوند او شخصیت په اړه به يې ډېر څه په ډاګه کړي. د سړک حالت په خوب کې د خپل اوسنی بېدار ژوند هنداره په څېر ده. دا ښیی چې تاسو د خپل ژوند لپاره څومره د مسولیت احساس کوئ. یو سم او مستقیم سړک د خپل احساساتی او روحی حالت په منځ کې د انډول ، همغږې او د ننی سولې نښه پاتې کېدي. بد سړک ، لکه د سړک د خرابۍ، په خوب کې د لاس ته رالوی سړک د خپل اوسنی حالت په اړه د تبريخ او د ناانډولۍ ، بې انډولۍ او د اندېښنې د شرایطو استازیتوب کوي.