تراوټ

د ټراټې خوب د يوې داسې يوې اوبدې ستونزې نښه کیږي چې احساسيي د مخ د لغړول وي. له چلند څخه ځان ژغورنه. د شرم احساس چې تاسې د چا یا داسې څه مخه نه شئ اخلای چې تاسې یې ترسره کوي. یو سرزوری ، د کغرور ستونزه. یو تراوټ د يوې نښې په توګه کېدی شي چې تاسې د یوې ستونزې له امله چې تل تاسو ته د دې ستونزې په اړه یادونه کوي. د ټراټۍ د نیول خوب په داسې ستونزه کې د مرستې نښه ده چې د شرموونکې وخت لپاره وي چې هیڅ کله نه شو درول کیدی او نه کشفیدو.