د ونو د ونو

د وښو په اړه خوب د داسې حالت نښه کوو چې ښه ده چې له هغه څخه انتخاب شي. د هغه انتخاب څخه چې تاسو یې کوئ ، د هغه څخه مننه. من می خوام که بتوانم در این امر به چه چیز بخوام . په بل ډول ، تاسو کولی شئ چې د هر هغه څه چې تاسو د خپل ځان لپاره غوره کړي وي ، څومره ښه منعکس وي.