بې غاښه

د بې غاښه توب خوب د باور د له لاسه ورکولو نښه ده. تاسو یا هغه څوک چې په یو ډول نه یو ډول یې ځواک ، حالت او ژونديتوب له لاسه ورکړی دی. بد خبر ، بد حالت او یا هم د روغتیا ستونزې په مخ کې دی.