مېلمستیا

خوب می اید که در یک میلمستیا می اید نشان می دهم که ستړی و واینی . دا خوب د يوه نښه ده چې تاسې د يو اثر يې د لوړتیا په لټولو کې لري.