د سرپه سر د درو د ونو د درو

کله چې د خنډ د خوب لیدل کېږي، لطفاً د خنډ د ایستلو په اړه وگورئ.