وهل

کله چې د وهل کېدا خوب وي، نو دا په ډاګه کوي چې د ذهن او پوهې لپاره اړینه بدلون ته اړتیا نه لیدل کېدي. ځینې معقول او متفاوت بدلونونه هم شته چې باید په اړه یې فکر وشي. احتمال این است که یک شخص است که بیش از این از تو می توان از تو می پرستادی و احساس فشار می شود . کله چې تاسو نور ووینئ چې په خوب کې وهل کيدل کيدل شوي نو اعلان وکړي چې د هغه په ژوند کې يو څه له اندازه څخه بهر دی. که تاسو څوک ووهي چې تاسو د دې نښه کووي چې تاسو د خپل احساس او احساساتو د څرګندولو څخه نه ويرېږئ. تاسو ډېر ظلم يې وکړي څوک چې د خپلو نظرونو او عقیدې څخه دفاع کووي.