د الوبالو سره خوب د دې لپاره د تشويال سمبول وي او یا هم د سمون وړتیا وي. د بدیلو ټاکنو یا نظرونو لپاره پرانیستي وي. د یو چا سره د آغش په واسطه حمله کول د فضا د اړتیا سمبول دی. دا هم د ادعا او يا هم د معلومو حدودو د جوړلو استازیتوب کولي شي. د آنب د ټپ په اړه خوب د دې لپاره چې د نه وړتیا یا د انتخاب نشتوالی وي نښه ده. تاسو یا بل څوک په بشپړه وړتیا سره محدود یا نه شئ کولی کار وکړي.