هغه خوب چې تاسې پکې خپل ماشوم ووینئ ، د لوړ توقعات ، ځوانعمر ، هغه تجربې چې لری، راښیی. د زوى خوب هم خپل خپلوان ته خپل تعلق ښايي او د هغه په ژوند کې د ډېر ارزښت لرونکی دي. چې د زوی خوبونه ، خو په حقیقت کې هغه وخت نه لری چې د خپل ژوند وخت تېر کړی کله چې د تېر په اړه د نوستالیز احساس وکړي، یا د ځلمیتوب استازیتوب کوي او دا لا تر اوسه په کې پروت دی.