وبخښئ، ستاسو د لټون اړوند څه و نه موندل شول. د مهربانئ له مخې د بدلو آرويىونو کوښښ وکړئ.