خوب چې تاسو د غره په غونډۍ پورته کېدي ، د موخې په ترلاسه کولو کې ستاسو د هڅو مانا ده. خوب که هنوز در سر یک تپه ای ید ، به این معنی است که شما در تلاش شما موفق می شوید یا این که اکنون منابعی برای به کار در اختیار شما است ، در اختیار شما ست .

خوب لیدل او د یو غُر لیدل ، کله چې تاسو خوب وي ، د خپل خوب د تشويال نښه ده. دا نښه د ګناه ، ډار او یا د فشار لاندې یا د یادانو څرګندوی. ستا خوب دا دي چې د خپلې وهم سره د مخ يې د يو وينا په توګه خدمت وشي او له همدې امله د هغه پیغام ته پام کول مهم دي چې د هغه د انتقال هڅه کوي. که غواړئ چې خپل خوب په ښه توګه درک کړئ ، نو د هغه په اړه ولیکئ.