د نوی کور لیدل او لیدل د خپل ناخبره ذهن د تماشې په توګه پېژندل کېدی شي ځکه چې تاسو د نوې پېژندنې په حال کې یاست او نوی قوت ونه وده کوي. تاسو هڅه کوي چې د څیزونو په اړه له احساساتی ډول زیات بالغ شئ. د نوي بوټونو د لیدو لپاره د ناخبري په توګه تعبیر شوي چې خوب لیدونکی به په دې اړه فکر وکړي، ښایی هغه د دوی په بریالیتوب ډېر ډاډمن وي. په بل ډول ، تاسو د ژوند په داسې لاره کې وي چې تاسو ته نه وو معلوم. خوب لیدل او د ځان یا بل چا لیدل په خوب کې د نوی ښوونځی د ترسره کولو په مانا دی چې تاسو په ځینو حالاتو کې له ځایه د باندې احساس وي. په عمومی ډول د نوو څیزونو او نویو ځایونو لیدل د هغه څه سره سمون لري چې ستاسو په بېداري کې نوی دی. تاسو کولای شئ هڅه وکړئ هغه څه چې مخکې له تېرو تجربو څخه پوهېږي زده او وڅیړي.

د دار په خوب کې لیدل یا لیدل د راتلونکې لپاره ستاسو په پلانونو کې د ناامېدۍ په مانا دی. خوب لیدل یا په خوب کې لیدل چې ځان د دار دار ته بېا یوو ، د بې تعبیره بدبختیو په مانا دی. خوب لیدل یا که په دار باندې پښه په خوب کې ووینئ نو په دې مانا چې تاسې به د یو بې ځایه ملګری په بدې ردې وزغمئ او د هغوی له خوا به خیانت وشي.

که تاسو په خوب کې لیدل او په خوب کې مو ولیدل چې تاسو نڅا کوئ ، دا د محدودیتونو د آزادۍ او د ځان سره د انډول په مانا دی. با همكاري با همكاري كار می كوئ . دا هم د بې وسی ، خوشحالۍ ، فضلیت ، د جنسي خواهشونو استازیتوب. په بله توګه، دا د صمیمیت او د یو اتحادد ماستولین او د یو ون د ښځو د اړخونو معنی کولی شي. که تاسو په خوب کې وي او په خوب کې مو ولیدل چې تاسو ګډون کوي یا توپ ته ځی ، دا د جشن او د خوشحالۍ د ترلاسه کولو لپاره ستاسو هڅې په کې په ښه توګه په پام کې نیول شوی دی. د ژوند نڅا هغه برخه په پام کې ونیسي چې د پیدایښت ، اکتاسي او د ژوند د وړاندې کولو لپاره څه وړاندي لری. خوب لیدل یا په ماشومانو کې لیدل په خوب کې نڅا کول په دې مانا چې تاسو به په راتلونکې کې د هوسا کور او روغ ماشومان وي، ښه ښه وده وکړئ. د ربانې د نڅاوو لیدل یا د خوب د مندي نڅاوو لیدل یا هم چې په خوب کې هغه نڅاوې کوي ، نو د خوب داسې سمبولونه ستاسې اړتیا له روح سره په خپل ځان کې په تماس کې راوي.