د ونو او د ونو د ونو

په خوب کې د وښو د لیدو لپاره، نو داسې خوب د هغه د احساس او نژدېوالی څرګندوی. دا خوب د خپل قدرت او نظر سمبول هم وي. هغه ډول چې سور رنګ يې د يو ډول د بې وسی، روغتیا او اوږد ژوند په اړه اشاره کووي. ښایی د ځینو حالاتو په اړه ډېر د کم احساس يې احساس وشي. د رنګ رنګ يې د خوب لیدونکی د روغتيا او اوږد ژوند سره هم مل دي. که تاسو یا یو څوک خپل باړخوونه انځور کړي نو داسې خوب د خپل شخصیت د نورو په اړه وړاندوینه کوئ. ته هغه څوک یې چې د ژوند په هر حالت کې ډېر بې مثاله کېږې.