اتومی بم

که د اټوم بم خوب وي ، لطفاً د اټومی بم مانا وټاکئ.