ښځه

د ښځې د خوب د ښه پوهېدو لپاره د ښځې تعبیرونه هم ووي.